طراحی بیلبورد موسسه آموزش عالی ماد

هدف از ایده پردازی این بیلبورد نشان دادن روند آموزش، سلسله مراتب آموزشی و رطبه ای شرکت ها و موسسه ها میباشد که با برنامه ریزی و آموزش مدیران، کارمندان و نیروهای جدید خو د در مورد روند پیشبرد کسب کار و پیش بینی تغییرات بازار کسب و کارشان و صرفا با آگاهی از مسایل ذکر شده میتوانند به درآمد زایی و ثروت ناشی از این آموزش ها و آگاهی ها دست یابند.

Autodeskmaya , Photoshop , Illustrator , V-Ray

ایده پردازی و طراحی دستی ایده.

اجرای کار به صورت 3دی مدلینگ

تکسچرینگ، لایتینگ و ساخت شیدرها، پست پروداکشن

طراحی نهایی بیلبورد و لیاوت نهایی

Leave a Reply